Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. Biedru tiesības un pienākumi.

 1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas atzīst Biedrības  Statūtus un Attīstības stratēģiju, apņemas ievērot Statūtus, iesniedzot brīvas formas motivētu pieteikumu Valdei par uzņemšanu un apliecinājumu, ka Pretendents ir iepazinies ar Biedrības Statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī apņemas sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.
 2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
 3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
 4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

       4.1.Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.1.1. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.1.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.1.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.1.4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedrības biedriem ir tiesības:

5.1. Izvirzīt un vēlēt valdes priekšsēdētāju, Valdi, revidentu un tikt ievēlētam pārvaldes amatos;

5.2. Piedalīties ar priekšlikumiem Biedrības programmu un projektu izstrādē, tās stratēģijas noteikšanā;

5.3. Iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

 • Piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos;
  • Saņemt bez maksas Biedrības īpašumā esošo informāciju;
  • Veidot biedru interešu grupas, kuru darbība nav pretrunā ar statūtiem un pārvaldes institūciju lēmumiem.
 • Biedrības biedra pienākumi:

6.1. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;

 •  Ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
  •  Rūpēties par Biedrības reputāciju.