Gada nogalē noslēdzām projekta “Noticēt iespējai – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem
līdzdalības veicināšana” aktivitātes. Projekts tika īstenots no 1.08.2022. līdz 31.12. 2022.
Projektā tika izvirzīts galvenais mērķis – veicināt jauniešu ar sociālajiem ierobežojumiem
iekļaušanos sabiedrībā. Jaunieši ar sociāliem ierobežojumiem ir grupa, kas ir lielā mērā
pakļauta sociālās atstumtības riskam, kas ir problēma. Tas iekļauj to, ka šai mērķa grupai ir –
zema līdzdalība pilsoniskās aktivitātēs, zema motivācija mācīties un izmantot piedāvātās
iespējas, zema savu talantu, ideju un mērķu realizēšana pozitīvā veidā. Lai sasniegtu mērķi,
tika izvirzīts uzdevums- projekta ietvaros īstenot inovatīvus pasākumus. Šie pasākumi bija
projektā iekļautās aktivitātes, kas palīdzēja veicināt jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem
līdzdalību, motivācijas paaugstināšanos un inicatīvu realizēšanu.
Projektā sasniegtā mērķa grupa bija jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25
gadiem, kas klasificējas grupai jaunieši ar sociālajiem šķēršļiem – ar ierobežotām sociālajām
prasmēm vai antisociālu vai riskantu uzvedību; jaunieši, kuri atrodas nedrošā situācijā,
jaunieši ar atkarībām, bāreņi; jaunieši, kuri tiek pakļauti diskriminācijai. Kopumā tika
iesiastīti vairāk kā 30 jaunieši. Jaunieši, kuri piedalijās projektā, bija no Rīgas plānošanas
reģiona (Rīga) un Kurzemes plānošanas reģiona (Tukuma, kā arī no novada attālākiem
pagastiem). Projekta sadarbības partneris bija profesionālo audžuģimeņu biedrība “Terēze”,
kas nodrošina atbalsta aktivitātes jauniešiem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē –
audžuģimenēs un aizbildnībā. Parteris palīdzēja sasniegt mērķa grupu Kurzemes plānošanas
reģionā.
Realizējot projekta aktivitātātes, tika sasniegti šādi rezultāti:
1) Projekta uzsākšanas seminārā uzrunāta plašāka sabiedrība par projekta nepieciešamību,
diskutēts ar speciālistiem par jautājumu – kā uzlabot saskarsmi ar jauniešiem ar sociāliem
ierobežojumiem.
2) Photovoice darbnīcās jaunieši brīvi varēja izteikt savu viedokli, iegūt foto uznemšanas un
apstrādes iemaņas, mācīties strādāt grupā, prezentēt sava darba rezultātu plašākai sabiedrībai.
Sekmēta jauniešu kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs.
3) Izbraukuma darbnīcās pilnveidotas sociālās prasmes, dota jauna pieredze, dabā
izdzīvošanas spējas, uzdevumi dzīvesspēka attīstīšanā.
4) Domnīca “Jaunieša kurpes” aktualizēti jautājumi par jauniešu motivāciju, vajadzībām.
Veicināta sadarbība, komunikācija un līdzvērtība starp speciālistiem un jauniešiem. Projekta
rezultātā speciālistiem un plašākai sabiedrībai bija iespēja iepazīties ar mērķa grupas pieredzi
un redzējumu.
5) Sociālā kampaņa “Jaunietis jaunietim” izveidoti 25 jauniešu video stāsti par aktuālām
problēmām: mobingu, atkarībām, vardarbību, mācību grūtībām, attiecībām u.c. Tie publicēti
sociālos tīklos, lai sasniegtu plašāku sabiedrības daļu, kā arī uzrunātu jauniešus, kuri saskaras
ar līdzīgām grūtībām. Dot iespēja sazināties, piedāvāti risinājumi, meklēt atbalstu, palīdzību.
6) Noslēguma konferencē aktualizēta tēma par jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības
nepieciešamību, prezentēti pozitīvi piemēri no šī projekta, veikta jauniešu paneļdiskusija par
līdzdalības veicināšanu. Jaunieši līdzdarbojās konferences moderēšanā, diskusijā,
prezentācijā.

Aktivitāšu īstenošanas laikā dalībniekiem ir uzlabojušās prasmes reflektēt, analizēt, modelēt
vēlamās pārmaiņas, apzinoties iespējamos ietekmes faktorus, uzlabojusies spēja pieņemt
atšķirīgus viedokļus, kā arī pilnveidojusies spēja apzināties gan savas, gan citu rīcības
iespējamo ietekmi uz apkārtējiem, līdz ar to veicinot spēju apzināties un mazināt arī tos
faktorus, kas ierobežo sociālās iekļaušanās iespējas. Dalībnieki ir apguvuši jaunas
fotografēšanas prasmes, kas pielietojamas ikdienā, kā arī sekmēta jauniešu kvalitatīva brīvā
laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs un iniciatīvu stiprināšana. Projekta rezultātā
speciālistiem un plašākai sabiedrībai bija iespēja iepazīties ar mērķa grupas pieredzi un
redzējumu, paskatīties uz to no jaunieša skata punkta, tai skaitā jauniešu redzējumu par
sociālajiem šķēršļiem.
Projekta laikā paustās atziņas izmantojamas jaunatnes politikas veidošanā, tajā mērķtiecīgi
ietverot arī jauniešus ar ierobežojumiem.
Projekta rezultāti tika prezentēti projekta noslēguma zoom konferencē, kuras ierakstu var
apskatīt biedrības Youtube kanālā:
https://www.youtube.com/watch?v=hCzINdM-1SA
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.