Ko mēs piedāvājam?

DARBĪBAS JOMAS UN PAKALPOJUMI

DARBĪBAS JOMAS

Resiliences mācību centrs

Darbs ar jauniešiem ir mūsu vērtību sistēmas centrā. Taču svarīgs uzdevums, ko mēs veicam, ir mūsu zināšanās un pieredzēs dalīties ar citiem – sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem, vecākiem, aizbildņiem. Tāpēc vadam seminārus, kas aptver visdažādākās tēmas un vērtības un kuru beigās dalībnieki iegūst sertifikātus. Mūsu semināri ir interaktīvi, interesanti un bieži notiek dabā.

Nometņu programmas​

Resiliences Centrs piedāvā vidažādākās nometnes bērniem un jauniešiem – Dzīvesspēka nometnes, nometnes audžu bērniem, piedzīvojumu nometnes. Tās vada sertificēti nometņu vadītāji, ar jauniešiem strādā arī psihologi un mentori. Laiks mūsu nometnēs skrien ļoti ātri, un bērni ilgi atceras jautros brīžus ar jauniegūtiem draugiem un interesantas saliedēšanās, valodu, sporta nodarbības.

Projekti un jauniešu iniciatīvas

Projekts “”Noticēt iespējai” – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana”. (Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros)

Projekts “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā” (Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”)

Saskarsmes programma DARI

Programmas mērķis ir nodrošināt pusaudžiem ar uzvedības un saskarsmes grūtībām un viņu
piesaistes personām psihosociālu atbalstu, lai mazinātu pusaudžu uzvedības un saskarsmes grūtības
un to izraisītās sekas, veicinātu pusaudžu piesaistes personu izpratni par pusaudžu vajadzībām,
tādējādi uzlabojot saskarsmi ģimenē un mazinot konflikta situācijas skolā un ģimenē.

Pakalpojumi

Sociālā mentora pakalpojums

Pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši mērķiem- nodrošināt pusaudžiem/jauniešiem ar uzvedības un saskarsmes grūtībām psihosociālo atbalstu, lai mazinātu viņiem uzvedības un saskarsmes grūtības un to izraisītās sekas, mazinātu atkarību riskus, novērstu mentālās veselības traucējumus, tādējādi uzlabojot pusaudža/jaunieša saskarsmes prasmes, sekmes skolā un mazinot konflikta situācijas skolā un ģimenē. Sociālais mentors ir atbalsta persona jaunietim.

Pakalpojuma uzdevumi:

 • sekmēt pozitīvu jauniešu sociālo prasmju attīstību;
 • sniegt jaunietim praktisku mentora atbalstu ikdienas situācijās;
 • veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo integrāciju;
 • nodrošināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Lai sasniegtu pakalpojuma mērķi, mentora atbalsta pasākumi jauniešiem ir  vērsti uz:

 • izpratnes veidošanu par pusaudža vai jaunieša attīstību un vecumposmu;
 • attiecību ģimenē uzlabošanu, attiecību uzturēšanu;
 • brīvā laika plānošanu un tā lietderīgu pavadīšanu;
 • saskarsmes veidošanu ar vienaudžiem un citām personām;
 • finanšu pratību;
 • turpmāko mērķu nospraušanu un to sasniegšanu;
 • spēju parūpēties par sevi 
 • u.c.

No 2022. gada oktobra biedrība “ Resiliences centrs” organizē sociālā mentora pakalpojumu Salaspils novada pašvaldībā vidēji līdz 30 mentora stundām mēnesī katram jaunietim.

Ielu jaunatnes darbs

No 2019. gada biedrība “ Resiliences centrs” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu īsteno ielu jaunatnes darba aktivitātes Rīgas Centra parkos, tirdzniecības centru “Akropole” un “Origo”, kā arī Centrāltirgus apkaimē.

Ielu jaunatnes darbā ir iesaistīti 8 ielu jaunatnes darbinieki nodrošinot aktivitātes, kas ir vērstas uz informatīvi izglītojoša un psihoemocionālā atbalsta sniegšanu riska grupas jauniešiem uz ielas (t.sk. informējot par pašvaldībā pieejamiem atbalsta pakalpojumiem un aktivitātēm), kā arī viņu iesaisti jēgpilnās brīvā laika (t.sk. Sporta un radošās) mirkļaktivitātēs.

Ielu jaunatnes darba aktivitāšu īstenošanā ielu jaunatnes darbinieki darbojastandēmā , t.i. vienā maiņā vienlaicīgi ir iesaistīti 2 jaunatnes darbinieki.

Ielu jaunatnes darbu var iedalīt šādos posmos:

1. Ielu jauniešu pulcēšanās apkaimes izpēte;

2. Ielu jauniešu uzrunāšana – kontakta veidošana;

3. Ielu jauniešu aktivizēšana iesaistei vietējās kopienas iniciatīvās;

4. Individuāls psihoemocionālais atbalsts ielu jauniešiem personības attīstībai un izaugsmei.

Lai uzrunātu jauniešus uz ielām, ielu jaunatnes darbinieks veic šādas darbības:

1) ierodoties konkrētā vietā, novērtēt vispārīgo situāciju- vai jaunieši tur ir sastopami, vai jaunietis ir viens pats vai grupa, kāda ir jauniešu uzvedība, vai redzama vielu lietošanas ietekme, vai ir redzami kādi ārēji riski;

2) paļauties uz savu intuīciju par to, vai jaunietis ir vai nav uzrunājams;

3) novērot jauniešu ķermeņa valodu un emocionālās izpausmes- garlaikots, vajadzīga palīdzība, noskumis, kaut ko meklē;

4) izmantot esošo apstākļu sakritību – piemēram, jaunietis viens pats sēž uz trepēm, vai spēlē bumbu, vai raud, vai jaunieši garlaikoti spaida telefonu;

5) vajadzības gadījumā organizē mirkļa aktivitātes jauniešu grupai atbilstoši jauniešu interesēm un vajadzībām ( zīmēšana, muzicēšana, sportiskas aktivitātes un tml.)

Ielu jaunatnes darbs tiek īstenots saskaņā ar Metodoloģiskajām vadlīnijām praktiskam ielu jaunatnes darbam Rīgas pašvaldībā. Ielu jaunatnes darba koordinators ir Kārlis Mednieks, m. 28609300, e-pasts: karlis.mednieks@resilience.lv