Kopš 2021. gada 1. jūlija biedrība “Resiliences centrs” īsteno projektu “Jauniešu pašefektivitātes stiprināšana pandēmijas seku mazināšanai”. Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, nostiprinot jauniešu pašefektivitātes izjūtu, kas ļauj veiksmīgāk iekļauties mācību procesā vai darba tirgū, kā arī stiprināt jauniešu savstarpējo atbalstu attīstot vienaudžu – pieredzes ekspertu kustību.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 26 Rīgas pilsētā dzīvojoši jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri pakļauti kādām no sociālās atstumtības riskiem un kuriem Covid-19 pandēmijas ierobežojumi ir situāciju pasliktinājuši. Projektā tiks iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, kas klasificējas grupai jaunieši ar sociālajiem šķēršļiem – jaunieši ar ierobežotām sociālajām prasmēm vai antisociālu vai riskantu uzvedību; jaunieši, kuri atrodas nedrošā situācijā, (bijušie) likumpārkāpēji, jaunieši ar atkarībām, gados jaunie un/vai vientuļie vecāki, bāreņi; jaunieši, kuri tiek pakļauti diskriminācijai.

Projektā tiks iesaistīti arī 7 jaunieši – pieredzes eksperti, kuriem ir pozitīva pieredze, saņemot atbalstu, un kuri ir gatavi atbalstīt citus vienaudžus.

Galvenās aktivitātes ir mentora individuāls atbalsts, vienaudžu – pieredzes ekspertu individuāls atbalsts un divas izbraukuma darbnīcas.

Projekta rezultātā jauniešiem būs paaugstināta kompetence, veicināta piederības sajūta un pašapziņa, mazināti psihoemocionalās veselības riski, sekmēta jēgpilna brīva laika pavadīšana, kā arī sagatavotība mācībām vai nodarbinātībai. Īpaša ilgtermiņa ietekme tiek plānota vienaudžu – pieredzes ekspertu kustības attīstībai.

Ja vēlaties iegūtu papildus informāciju vai iesaistīties projektā rakstiet aromane@inbox.lv vai zvaniet 29728401 (Aiga)

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.